نمایش یک نتیجه

برچسب اموال (Asset Label)

یا برچسب شبرنگ ، نوع برچسب امنیتی محسوب می گردند که برای شناسائی ، کد گذاری و ردیابی اموال مورد