نمایش یک نتیجه

برچسب پی وی سی (PVC Label) :

همانند برچسب های پشت چسب دار کاغذی می باشد لیکن از مقاومت بیشتری در برابر شرایط محیطی ، رطوبت ،