نمایش یک نتیجه

لیبل گارانتی

لیبل گارانتی : یا برچسب شبرنگ ، نوع برچسب امنیتی محسوب می گردند که برای شناسائی ، کد گذاری و